Chekhov Eyes – Chekhov-160

PROJE İSMİ/PROJECT NAME
CHEKHOV EYES

KATEGORİ/CATEGORYAFİŞ / POSTER

İŞVEREN/CLIENT
STRELKA'2020 INTERNATIONAL DESIGN BIENNALE

YIL/YEAR
2020